ازجانب: اطلاعاتموردنیاز
به:

艾米丽陈广州启航机械设备有限公司

موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد。
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد。
قیمتپرداخت
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصاتتوضیحاتشرکتزمانتحویل
لطفا با من در عرض 24 ساعت پاسخ دهید。
ایمیلمندوباردرهفتهدربهروزرسانیآخریناطلاعاتمحصولاتوعرضه。